Frisian translation The Hobbit

by Dec 7, 2009Poetry

Fier oer de Diisbergen kâld,
Nei tsjerkers djip en grotten âld,
Wy moatt’ hjirwei foar dage en dei
Op syk nei ‘t goud fan eartiids wrâld.

Dwerch fan doe sei spreuk fan macht,
Syn hammer slacht mei kâlde kracht.
Oer steeën djip, dêr’t tsjuster sliept,
Yn sealen wiid hold ûnrêst wacht.

Dêr garren kening en elvehear
Glânzjend goud, noch mear, noch mear!
Hja sochten en kroepen en skepten en skoepen,
Smeiden yn gleonens swurd en spear.

(…)

Yn de stêd waard de needklok slein,
Minsken skeaten yn ûnstjoer oerein:
Doe, oan ‘e kime, de draak yn grime,
Har huzen tegruze, har lok ferflein.

De bergen dampten yn ‘t moanneljocht,
De dwergen, alhiel yn ûnstjoer brocht,
Flechten ûntkrêft’ yn harren grêf,
Waarden fertrape yn ‘t moanneljocht.

0 Comments

Submit a Comment

Found in Home 5 Reading Room 5 Poetry 5 Frisian translation The Hobbit

You may also like…

The Dead Marshes.

The dead marhes through the eyes of a child who witnessed it. Though it may be your initial reponse, please keep in mind that it is not based off any real characture from Lord of the Rings. I made this one all up. Please comment.

read more